www.nasa.gov/multimedia/imagegallery
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักวิชาการศาสนา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสมัญศึกษา (สศปส. เขต 14) ได้เข้าร่วมประชุม ฟังคำชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจัดประชุมในระบบออนไลน์
***********************************
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14
ภาพข่าว/รายงาน
เพจสำนักเขตฯ www.facebook.com/pariyat14