วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และสามเณรนักเรียนจาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สศปส.เขต14) ประกอบด้วย โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพฯ และ โรงเรียนศรีวิชาวิทยา จังหวัดนครปฐม เดินทางไปยังวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่อเข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร ผ่านโครงการเรียนระยะสั้น สายวิชาชีพฯ 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
2. งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. งานซ่อมและบำรุงรักษาจักรยานยนต์
สามเณรนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตร สายวิชาชีพฯ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นประธานมอบฯ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาจาก วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย