องพจนกรโกศล, ดร. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔

พร้อมคณะพระภิกษุและสามเณรนักเรียน ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๔ ร่วมเวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา #องพจนกรโกศล, ดร. (พระ ดร. พิสิษฐ์ ศรีวิชา/เถี่ยนบ๊าว) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง, ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ พร้อมคณะพระภิกษุและสามเณรนักเรียน ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๔ เดินทางเข้าเวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

โดยอัญเชิญมาจาก สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗