สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14
Office of the General Buddhist Education Area 14
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง หมู่ 8 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร.084 534 8146  |  www.ogb.go.th