คณะผู้บริหาร สศป. แผนกสามัญศึกษา ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา